kol-hazamir.co.il


הנלה יאוב
ופתכ לע תנעשנ איהשכ
םועפל קיספמ טבצנ יביל
הנאראש איה לכה השוע
הנלה יאוב יאוב יאוב
הנה דע יאוב יאוב יאוב

תונורכזב דמוע אל
תונעתהל תויהל התיא
ייחב יל התשע איה המ
וניעט הפיא
רופיצ ומכ הפע איה םואתפ
רוזחת בוש םא עדא אלו

ופוג לא תדמצנ איהשכ
םושנל קיספמ רבשנ ינא
הנאראש איה לכה השוע
הנלה יאוב יאוב יאוב
הנה דע יאוב יאוב יאוב

תובשחמב קיספמ אל
תובושת אוצמל תויהל התיא
ייחב יל התשע איה המ
ונייה דחי
ותיב לא הפע איה םואתפ
ותיא איהו דבל ינאספדה