kol-hazamir.co.il


הבוט אמא
הרוסמ הבוט אמא
התמשנו החוכ תנתונ
הניא איה רבכו הלע רחש
הלמע איהו םויו הליל
הנעתמו תגאוד איה דבל
הדבל איה םינש רבכו
העמד ליזת התליפתב
הדבל איה רזוע הל ןיא

המוחר הבוט אמא
הרקי ילש אמא
ידמיע תחמש םלוע יתשבכ
יגאדת לא םעפה יתלשכ
יכרד תא יבא הלעמלמ רמוש
ידבל ינבזעי אל
יבא ינרמוש הלעלמ
ידבל ינבזעת לא

הנמאנ הבוט אמא
אנ יניבה ךל הלגא יביל
התפמ ךרדב יתרחב
הרגס איה ילע בושל יתשקיב
די יטישוה יל השק אמא
דבוא אלו בושא ילוא
שאונ יל ךא השק אמא
דבוא אלו בושא דוע יכספדה