kol-hazamir.co.il


תזורחמ ךשמה
לטבתת לא התא ךא
ידימ איה תמלוח םא
יילע קר תמלוח איה
יאדווב ךיילע אל

הדומח הכ איה םא םג
דואמ הפי איה םא םג
הדיחי הנניא איה
תובבר הומכ שי

הדובע תכשל יתכלה .ג
התא הפיאמ יל רמא
וקורממ ול יתרמא
הפמ אצת יל רמא

הדובע תכשל יתכלה
התא הפיאמ יל רמא
הינלופמ ול יתרמא
השקבב סנכת

אמא ךתוא חכשא אל .ד
ךתוא חכשא אל אמא אי
ךתוכזב הז םלועב ייח
ךרכזא םלועל אמא אי

ךלבס יחרי העשת
ינתאבה םלועל רעצב
ינתייחה אמא ךבלחב
ךיידעלב םייח ןיא
םעפ םעפ - תזורחמ
םעפה קר םעפ םעפ
בוש יל אנ יכח
םעפ דוע קר םעפ םעפ
בושא יכ יל אנ יכח

יל אנ יאוב ןח תלעי
ילהוא ךות יאוב יאוב
ילחמ תא אנ יאפר
יתנוי יתמת יתפי
בושא יכ יל אנ יכח

ךיידודנ יל וכרא
יתמ בוש ךארא יתמ
יתמ חצנה לדחי
יתנוי יתמת יתפי
בושא יכ יל אנ יכח

םויב םג הלילב םג .ב
םולח קר תמלוח איה
ןח םלע אוה המולח
ןתחתהל קר
םג תעבטו םלועל םלע

בלב ריעצ התא םא
עבשומ קוור התא םא
בהוא התוא התא םא
הבהאב רהזהספדה