kol-hazamir.co.il


ןטשו ךאלמ
ייניע תקשנ ךיא תרכוז תא
יילא תיכב ךיא תרכוז תא
ךורב ופטיל זא ךייניעו
םלוע ינאש יל ורמאו

:ןומזפ
ןימאהל תתנ הז המל המל זא
רישב ומכ הפי לכהש
ןימאהל תתנ הז המל המל זא
רישה ומכ רמגנ לכה ךא

תוארל ילבמ תכלה םולח ומכ
קוחר ךכ לכ םואתפ תמלענ
קודבל ידכ עגרל תרצע אל
לכה תסרה וא רבד רתונ םא

הסנמ דוע ינא םויה ךא
הסחמ וא רותסמ שפחמ
ןתנ ךל ימ לאשא דימת ךא
ןטש תמשנו םיפי ךאלמ ינפספדה