kol-hazamir.co.il


תועמד לש םי
תבזעש םוימ תולילה םיכורא
רופא ךכ לכ ויתסה ומכ ביבאה
םתסה ןמ ,תונורכז בלבו
תחכש רבכ
רוזחתש הנכ הליפת ,הליפתו

:ןומזפ
ייניע יתשב תועמד לש םי
יילא הבוש קעוז יביל
הממדה תא רבוש ילוק
עמשתה ,עמשתה

תבזעש םוימ ירדח אוה םמוש המ
םדנ וביל ריקה לעש ןועשה
תבהאש אסכה הניפב דדובו
םתוימ הכ םלועה ךיידעלב

תחטבה הכ התא יתדלי בושא דוע
יראשה ילשו יל יכח קר
תחלש יל ידיחי בתכמ קר ןמזה םע
ירעש םג ,ןמזמ והד םיפדהספדה