kol-hazamir.co.il


הלילב
ייח לכ תא הל יתתנ ךיא
חונמ לש עגר יב רתונ אלו
ימולע תא החקל איה
חוכשל הטקש הניפ שפחמ

:ןומזפ
הל יד אל הלילב הלילב ךא
תדמצנ איה הדובא הדלי ומכ
הל יד אל הלילב הלילב ךא
תדמוע דוע יתיב לומ יתיא איה

יריש לכ תא הל יתתנ ךיא
חמש דחא ריש יב רתונ אלו
ירחא יל םיקרוש םישנא
עמוש אל וליאכ רכזנ ינא

:ןומזפ
הל יד אל הלילב הלילב ךא
תדמצנ איה הדובא הדלי ומכ
הל יד אל הלילב הלילב ךא
תדמוע דוע יתיב לומ יתיא איה

ייתודוס תא הל יתרסמ ךיא
ונניבש המ הקליח רחא שיא םע
ייניע םצוע ינא םויהו
ונניא רבכו רמגנ ומכ יב לכהספדה