kol-hazamir.co.il


יטרפ ריש
םיריש ןומה רבכ ייחב יתרש
םילימ הברהמ תוניגנמ יתבתכ
דבל יל קר ךיישש יטרפ ריש יתיצר
דחא ףא תא ריכי אלש יתיא היהי דימת
רומשא וילע דימתו דוסב ותוא רישא
רואל אצי אלשו ול ובישקי אלש
לוכי אל אוה לבא
לודג תויהל הצור אוה יכ
םינומזפה דעצמל םירישה ןיב חרב

:ןומזפ
דבל ינא וישכע
דבא ילש רישה ןכיה
רהמ יילא רוזח
רחא ןומזפ הצור יניא

תוצרא לע גלידו םיה תא אוה רבע
תופש הברה הנישו םילימה לע רמש
ללכב ותוא ריכהל לכוא םא יתיהת
ותוא םירש םלוכ םא ותוא אצמא ןכיהספדה