kol-hazamir.co.il


ינגב חרפה
רכוז ינא ךתוא חצו ריהב ביבא םוימ
רתווא אלש יתעדי בטיה זאמ רבכו
ליל לכו םוי לכב יניע תבב תייה יל יכ
לפרעה ךותמ לאה ךאלמכ יל תייה
רמול ךל יתיצר ךדי שקבל יתיצר
רמשמ לכמ רומש יבבלבש הבהא דוס
רמגנו יתבהא ,יתבהא רמול ךל יתיצר
רחואמ רבכ היהשכ םג יתזעה אל ךא

:ןומזפ
....וה
םויה לכ יל תא רחש םע ימלוע תא
םולחה תא הלילב ימלוע תא
יבבלו יחורב ,ימדב תא
ינגב חרפה ,קותמה חוחינה תא

םמעשמו ךורא ,רדוק ימוי תכלה זאמ
םלעתהלו חוכשל ינא הצור אוושל
םמוש ימלוע ךיידעלב יכ רהמ ירזח
םמוד ירונכו ילוק ירתימ ומדנספדה