kol-hazamir.co.il


םיאולימ יתמייס
בלב יל ןחלו דדב דעצא ףוחה דיל
ברקתמ שחר ןיא דבל ךלא םולח לילב
םיעלס ןיב תעמשנ לג לש הכר הימה קרו
םיצרוקו יל םיזמור לעה יבכוכ םורממו

םיפוקשה םימב טק עלס לא טיבא בושא
םיפדצה תא חקא דיל םגו תולק שחלא

,םיקחרממ ארוק ארוק רואה םש יא קר ןה
םימיה לא גילפת האור הניפס םיב ינא
םיענ היה לכה ןאכ יל התייה המלע קר ןה
םיאולימ יתמייס ןמזה ףלח תושעל המ ךא

ריעה לא יל רוזחא ךלא רהמ הכש לבח
רישה םייתסיו ךחלי אל ילגר ףוחהספדה