kol-hazamir.co.il


תמלענ תא הקד דוע
תמלענ תא הקד דוע
ןשע הלוע ךתומד ביבס
תפטלמש הקיתש דוע
םחה בלה תומיעפ
תננובתמ תקתוש תא
בוט המכ וה הפ תאשכ
תשחול תא עתפלו
בוזעת אל יתוא ,אוב

:ןומזפ
הדדובש הנוי אל תא ךלש ינא
התבכ אל דוע הבהאה ךתיא ינא
הבוהאה הדיחיה יל תייהש תא
חכשא אל בוש ךתוא

ךייניעמ בוש טבמ דוע
םולח היה לומתא הז
ךיתותפש הלילהו
םחב יתוא תופטלמ
ינימאת זא הפ תא םא
ילש תאו ךלש ינא
יניבה הבהא לילצ יעמש
יתיא יכלת ,ךלא םאספדה