kol-hazamir.co.il


םינשה ורבע רבכ
םימיה רוכזא ךא םינשה ורבע רבכ
םינומא העבשנ םיבהוא ונייה תע
םירוענ הנתנ יל םישודקה םשבו
םויה הז רורא וה םואתפ עתפלו
םולח הז היה אל
יאדו הוארש יער ינועידוה
יאשחב רחא םע

ילע ךשח ימלע לכ ייניע ובכ זאנמו
ייחמ יתומ יל בוט ידידי יל וגעל יכ
חרבא הנא ,ךלא הנא
,חכשא הכיא ,םחנתא ךיא
חכשא הכיא

רזב יתנחבה אל רבד יל הרמא אל
המ לע יתעדי אל רזכא םלועב אל ףא
המשנה התיאו המלענ הקחר
םתוימ דדוב הכ םחה תיבהו
םדנ וב רישה םג
רדק יל םויה םג ראשנ המ רתונ המ
רק הלילב ,הלילבוספדה