kol-hazamir.co.il


הדאיפולא
הנדוע הגונע הדאיפולא
הייניע תופי הרימת
המל הדבל הדאיפולא
היתולילב הדדוב
ןיידע האצמ אל יכ הדבל
היתומולח ריבא תא
ןיידע ריאה אל יכ הדבל
הבהאב הלרוג

המנ אל הליל הדאיפולא
הל םחיש הל דידי ןיא
המק רפכה תב הדאיפולא
הל הכלהו רקובה םע
התנפ וא שיא עדי אל
הל הכלה
הל הרחב ךרד וזיא
המ לע שיא עדי אל
המל הז
הל המלענ עתפל ךכ

תבהוא המשנ הדאיפולא
תשפחמ איה הבהא
הנדוע דבלה הדאיפולא
הל השקבש תא האצמ וא
הילע רפש רבכ םא עסנ אל
הלרוג הל רמה ואספדה