kol-hazamir.co.il


יתוא יעגשת לא
םויה יל תרמוא תא
רחמ ילוא הארנ ונ
רחא םויל הנשמ תא רחמו
םינוויכ יל שפחמ םינוא רסח ינאו
רמוא ךלש שארה המ עדוי אל

:ןומזפ
יתיא יקחשת לא
יתוא יעגשת לא
ןאכל וא ןאכל רבכ יטילחה
יתיא יקחשת לא
יתוא יעגשת לא
ןינע ךותחל ןמזה הז

םייניעב תזמור תא
רודיס אוצמל רשפאש
הנתשנ זא היהנ דחיב םא
העש לכ םייתנב
רופיס דוע יל האיצממ
הנוק ינא לכהש תבשוחו

....ןומזפ

יבש הבהאה לכ תא יל תחקול תא
רסומ התוא תולקב ינאו
יבג ירוחאמ רבכ תקחוצ ריעה לכ
רחא םע תכלוה תאשכספדה