kol-hazamir.co.il


יתדלי
ךרדה ףוס תא יאר יתדלי
ךרע ןיא םואתפ ךורא ןמזל ךיא
הלילה תאב אל

תכלשה וז הרשנ יבבלב
תקתושו הלודג יכות לא האב
הליל דועו םוי
םיקעוז םהה םימיה

:ןומזפ
עדוי שיא ןיא םשו הפ יתלאש
עיגרי יתוא רשא והשימ יל ןיא
יתבהא ךתוא יתשפיח ךתוא
עיגא ךיא יתדלי ךילא

ךב רתונ דוע םא ירפס יתדלי
ךב שי םא הזכ קותמ ןורכז
הליל ףלא לש

תשחול הגונ הניגנמה יב
תקפרתמ איה םינטק תונורכז לע
הליל דועו םוי
םיקעוז םהה םימיהספדה