kol-hazamir.co.il


הבהא הפי
תמשגתמ הבהא הפי
תרהוז שמשמ ףא הפי
בהואה יביל תא ךא
באוכו דומלג הריתוה
יתתנ הל ילוכ תא ינאו
יתרתוה אל ימצעל רבד
יתרש הל ייריש לכ תא
לילה לכו םוי

המ המ המ
המ הל רישל ףיסוא
הל המשנה ךותמ
יל הנתנ הימולע קר ולו
רומשא הל ינואו יחוכ לכ
ןתא אל בצעב ילוקו
יתבהא ההת יל םא
הל הכחא םינש םא ףא
תנכוש הדוע יבילב
תבזוע אל םלועלו

תבשויו ילומ העיפוה
תקחוש היערמ םע
םעופ יב בהוא בלו
רמזמ דעור לוקו
תעדומ הנניא יכ המדנו
תעמוש איה ילוק תא קר
תעדוי אל ישארב המ
יבילב המוספדה