kol-hazamir.co.il


יהולא יתמ דע
יתיב תא אצוי אלו ימצע םע דבל רוגס
יתיא אל איהו הבזע ימלוע התייה לומתא
הנועש ימ יל ןיאו תלאושו הכוב ישפנ
הנוש םואתפ לכה םויה תלד יתחתפ לומתא
ידיל שיא יל ןיאו תקעוזו העות ישפנ
ידבל הפ ינא ךיאו תקמחתמ איה המלו

:ןומזפ
,יתמ דע ,יהולא חא
ידבל היהא
,יתמ דע ,יהולא חא
ידבל היהא

הקיתשב אלמ ירדח םיכורא תולילבו
הטימה דיל בשוי םיקורזש םיעצמ ןיב
יתיבב אב אל רואה םיריהב םימיבו
יתוא הבזע איהש םויהמ םירוגס םה םירדחה
יריש תא רישא בושו םימיה ורבעי דוע
ירחא איה ךלת לצ ומכ םימרוז םי לא רהנ ימכספדה