kol-hazamir.co.il


רוכיש ומכ
יתיא התוא יתיצר ךיא
יתימא עגרב הל רפסל
איהש בורקמ הל רמול יתיסינ קר
ימד ךותב הרמ הפיט ומכ
ינאש בורקמ הל רמול יתיסינ קר
ימיע התוא אשונ ייח לכ

:ןומזפ
דנדנתמ רוכיש ומכ
דמוע אל באכב יפוגו
יב הכמ היידעלב הכורא הקד לכ
דבכ לפונ יילע ישארו

יתיא התוא יתיצר ךיא
יתימא עגרב הל רפסל
בוט ונל היהיש לכה יתישעש
םירבח יתבזע הליבשב
בוהאל התוא קר לכה יתישעש
םיריש ןומה הל יתשדקהוספדה