kol-hazamir.co.il


וריהזי הליל יבכוכ
רתככ אמור לע וריהזי הליל יבכוכ
םות ןיא דע הבזכא םותיה יבילבו
ךשחמב רש אוהו
יתפי ןולח לומ תמלא תקרזמו
יתריש יוול אנ אמור תב הרטיג יוה

:ןומזפ
הרטיג ינגנ ינגנ יל
תומל יבבלל יחינהו
דומלג םגו אוה דדוב יכ
הבהא תיב ילבמ
דלחב תא קר תרתונ יל
ילוק הממדב אנ יוול אנ
ילש יתפי הנלקימ
רואה הבכ ןולחב

ומרזי טא וימימ תע לחנה יתבהא המ
וילג תא תוולמ וילא קר ייניע
ומיע טש יבילו
יתפי ןולח לומ תמלענ תיללצו
יתריש יוול אנ אמור תב הרטיג יוהספדה