kol-hazamir.co.il


ילש הקירמא
תוירשפא אוצמל הקירמאל יתעסנ
תויחל רתוי לק םשש םישנא יל ורמא
תווקת הב יתילת הדווזמ יתזרא
תוסנל תצק טושפ סוטמ לע יתילע

תויורשפא אוצמל הקירמאל יתעגה
דוביאל יתכלה קרוי וינב םש יתדרי
םיליבש ןומה ןיב
יליבשב אל הזש שיגרהל יתלחתה

ילש הקירמא איה לארשי ץרא
םירבחה לכו הפשה לכואה
ילש הקירמא איה לארשי ץרא
םיריש ןומהו תופי ךכ לכ םישנספדה