kol-hazamir.co.il


ןימסי
אבו ךלוה יבילו ערו חא ןיא ירשואל
הבהא חוחינ םע חרופ ןימסי ינגב
םיטע םלוכ םירובד ומכ ךרדב איה תרבועשכ
םיאתמ ךכ לכ םשהו חרפ לש םשכ ןימסי המש

:ןומזפ
ןימסי ילש ןימסי
חתפנש חרפ ומכ
ןימסי ילש ןימסי
ךתוא בהוא ינא

םינפ ריאמ הכויח לילכ רוחש הרעש
םינשוש הייחלו םייתפשה ןמ רגינ שבד
תומצבש םיטרסה היניעבש םידקשה
תומש השוע יבילב עלוק ץח ומכ הטבמ

ןתינ יל קר הבבל הירזחמ ףלאמו
ןטק ריש הל שידקמו חרוז יביל ןכלו
אבו ךלוה יבילו ערו חא ןיא ירשואל
הבהא חוחינ םע חרופ ןימסי ינגבספדה