kol-hazamir.co.il


ןלרמ
וישכע ומכ יתשגרה אל דוע ייחב םעפ ףא
בהואמ שיא לש לרוג הז
בושתש יתיצר בוצעו יל רמ
ןאל הרמא אלו הכלה איהו
ייחמ עגר לכ הב יתלפיטו יתקשה
יידי תופכ יתשב ילש ןלרמ תא יתאשנ

:ןומזפ
ןכ ידיגת קר םא ןלרמ ילש ןלרמ
ןתא ייח לכ תא ןלרמ ילש ןלרמ

הנולח לומ םימי דועו תוליל יתדמע
הבוצע הדנרס יתרש
םיכויח ףלאו םיחרפ הל יתחלש
הבהא לש םילימ הל יתבתכ
הדלי אל רבכ הלדג הב יתלפיטו יתקשה
עדיי אל שיא ןאל הקלתסהו םולש הרמא

התיב לומ יתדמע בוטר םגו רק הלילב
תוגרדמב הלוע שיא יתיאר
רוקמ יתדער רואה הבכ םואתפ
תוכבל רתומ לודג שיאל םג
ךליבשב אל ןלרמ בוזע םירבח יל ורמא
ךל חרבת דימת איה ףודרתש המכוספדה