kol-hazamir.co.il


מה אומרות עינייך+שני שושנים
שמש שמש רד לים
רוח, רוח קל יהום
מי חולם, חולם עלייך
במשלט עירום

שני אורות בליל, בליל, בליל
לי רומזים רומזים פתאום
מה אומרות עינייך, עינייך, עינייך
בלי לומר עד תום, עד תום

בוקר, בוקר עת יאור
ואשוב, אשוב מחלום
האמצא, אמצא עדיין
זכר לחלום

שני אורות


אשיר לך שיר עתיק נושן
אשיר לך זמר על שושן
היה היו לפני שנים
שני שושנים, שני שושנים
היה זה כבר רחוק היום
אחד לבן, שני אדום

ובלילות ובלילות
נשבו רוחות בם קלילות
כה לבלבו עד באה יד
יד שקטפה שושן אחד
ואין יודע עד היום
את הלבן או האדוםהדפס