kol-hazamir.co.il


ינוצר היער תבהא
ינוצר היער תבהא
יבילו ישפנ דמחמ
ינוקו ירוצ הלאשא
יבצעל הפרמ החלשי

:ןומזפ
הליסמ ןיב הכלא
הליהקה ידירש ןיב
הליפתה םיריהזה

יננעי יארוקב םג
יברחו יתשק ומש יכ
ינויער לכשב קר
יברקב יחור המהת

...ןומזפ

ינוגי ישנא החמשא
יברעו ירחש דומעא
ינויגה םעונב יכ
יבלועו ילוע החכשאספדה