kol-hazamir.co.il


לבנש חרפה
הדבל הכלה איה הרצה הטמסב
הבזכא קר אל לש ךויח היניעב
המיזגמ הפצוחב הקפד תלד לכ לע
המשל יתלאש קר להובמכ ינאו
יינפ תא הפטילו הכייח איהו
באוכ בצעכ דומעל הפיסוהו
שוחלל יתשקיב קר להובמכ ינאו
תיברע לש רפרפכ המלענ איה לבא

:ןומזפ
רבשנ ילש בלה לבנש חרפה
עודמו המל יוה
ילא רתוי בושת אל
רבשנ ילש בלה לבנש חרפה
עודמו המל יוה
ילא רתוי בושת אל

תרוחרחס הכומ יתבבותסה תוצוחב
הווקת לכ ילבו עגיו בער
הנע אל שיאו יתלאש דלי ומכ
האר אל התוא ידבלמ שיא יכ

רואב יל העיפוה םסקכ םואתפ
הרקה הטמסב ידיל החנצו
שוחלל יתשקיב קר להובמכ ינאו
המלענ בוש איה ךא
םולח קר התייה ומכספדה