kol-hazamir.co.il


(ינירכז) םילימ ילב תמלענ
םילימ ילב תמלענ -עגרל
תשחל אל הלימ יל
תחכש יתוא ךכו
םימוסק תוליל יכ-ינירכיז
יל םיצרוק
יל םיפלוח םינבל םימי
םירהה ןיב םש תאו

הנטק ןיידע תא -תנודלי
םימי ואובי דוע
ירמאתו יקיח לא יבושתש
ילש יבוהא יוה

םימוסק תוליל יכ -ינירכיז
יל םיצרוק
יל םיפלוח םינבל םימי
םירהה ןיב םש תאו

הלודג הכ
יתבהא התייה
חכשא אל םלועל
הבזכא יכותב תראשה ךיא
טבצנ בלה וישכעו

ךממ השקבב-אנ ירזיח
אנ ירזיח
אנ ירזיח-בלה תא יל תרבש
ךיידעלב דוע לוכי אל
לוכי אל -אנ ירזיח
ךיידעלב דועספדה