kol-hazamir.co.il


םינמז ויה
:ןומזפ
םילבמ ונייהש םינמז ויה רבעב
ןשונ רופיס ומכ ןגב תוליל הברה םע
תונורכז קר תרתוה תא תוליל םתוא םה הפיא
רמגנ הז הככש תרמא אלו תכלה תא

טבמ ותואב ךב רכזנו דבל אצמנ ינאשכ
בלב תראשהש באכ הברה הברה םע
םימלענ םה המל םימי םתוא םה הפיא
הווקת תראשה אל הבזכא קר תרתוה תא


רצוע וניא יבילו
רזחשמ אוה רבעה תא
ויתסב ורשנ םילע ךיא
בהאנ ךכ תשחלוספדה