kol-hazamir.co.il


הנולצרב
ינא אב ךיילא
תורצחב ןגנמה
ןגנמו רמזמו אב ךיילא
הנילודנמ לע

הנולצרב הנולצרב וה
יתטרפ אל ידועמ
הניגנ ילכ לע
הנולצרב הנולצרב וה
רתימ ילכ לע
הנילודנמו הרטיג םע

יתריש בטימ יתאבה ךל
יתרושת תאז ילבק אנ
ילוק דה ירכז אנא
הבהאל תרכזמכ

ךרד יתרבע
םיו השבי
וה וה וה וה
הנולצרבספדה