kol-hazamir.co.il


הליל יל תא
תוניגנמו םימודמיד הלילה בהוא ךתוא קר
תובזכאה ןתוא ילב הלילה ילש הנתמהו
םילימ אל םג םולכ יל ןיא הלילה הצור ךתוא קר
םיריש ןוילימ ומכ תא ךיילע םלוח בשוח ינאו

רחא והשימ םע תכלה המלו יל תא הרז הכ
הלילה ךתוא בוהאל ךיא בשוח ינא םימעפל
הליל יל המ םוי יל המ הליל יל המ

המשנו רתימ םע הלילה טורפא ךתיא קר
הממדהו םילילצה םע הלילה בהוא ךתוא קר

רחא םלועל יל תכלה המלו יל תא הפי הכ
הלילה לכ דבל תושעל המ בשוח ינא םימעפל
הליל יל ןיא םוי יל ןיא הליל יל ןיא

תובשחמו םימודמד הלילה בהוא ךתוא קר
תובזכאה ןתוא ומכ הלילה ילש הניגנמהו
םיריש אל םג םולכ יל ןיא הלילה הצור ךתוא קר
םיללצ ןוילימ ומכ תא ךיילע םלוח בשוח ינאו

רחא והשמל תכפה המלו יל תא הכר הכ
הלילה לכ ךתוא בוהאל ךיא בשוח ינא םימעפל
הליל יל תא םוי יל תא הליל יל תא

הלילה הצור ךתוא קרספדה