kol-hazamir.co.il


בלב הבהא ריש
ךביבסמ ןימסי יחרפ רדהנ הארמ שממ
שלוג רשא ךרעשב ךב טיבהל אלפנ שממ
ילא ירזיח תרדהנו האלפנ הינעוצ
בלב קזח שיטפכ יב םלוה שממ ךטבמ יוה ,המל

:ןומזפ
ריעה לכב ןאכ ךילע ולכריו בוחרב ודיגי םאו
ילש ייהת ןכש בושחש המ תפכא אל ללכב יל
ךלש קר םה ייתומולח תא הפי המ ,יוה
םימלועל ייתעורזב ייהת הלוה םויה אובי דוע

יתיא ןאכ תאצמנ תאש עגרה עיגה הנה
ימלועל תכייש תאש עגרה עיגה הנה
יתיבב ןאכ ךתיא ןאכ קר תויהל םיענ המכ
ךיידעלב יכ ,יכ
יאדכ אל הז םירמוא דבל תויחלספדה