kol-hazamir.co.il


רירגס ברעב הז היה
רירגס ברעב הז היה
ריעה תובוחרב םשג זא דרי
שיבכה לא הפוצ לספס לע יתבשי
שיא רבוע אלו םמוד הפ לכה

רק דואמ ברע םומעישה יב רבג
רחואמ רבכ יכ יליג ןושיל ךל
רופכה לכ תורמל עתפל האב איה
רופיסה ול אב רבכ הנישה הל הכלה

דימת אב אל הז םיימעפ יתבשח
ריעצ לכ ומכ האיצמה לע יתצפק
םיללטה ודרי עיצפה רחשה
םייחהמ םינהנ וז םע הז םיקבוח

החרז רבכ שמשה רקובב הז היה
הקחצ קר איהו םולש הל יתרמא
הנקסמ קסה חקיפ התא םא
הנכס אל הז לספס לע תבשלספדה