kol-hazamir.co.il


ךטבמב ינא רכזנ
ינא בשוי בוצע
ינורכזב המדמו
יבושת תא רחמ םאה
יתרענ תויהל

ךיידיב יננה ריסא
ךיידעלב הלוח בלה
ךמש תא שחול ךשוחב
ךתומד ייניע לומ

ךטבמב ינא רכזנ
ךתברקב תויחל הז ךיא
ךדי תא קשנלו
ךביל םוח תא שיגרהלו

הנוי הגח ישאר לעמ
התפשב תלמלממו
ךתיא אל איה עודמ
הכחמ הנדוע איהו
יתבוהא יילא יבוש
יפתכ לע יחינה ךשאר
יתבהא ךל שחלאו
ילש תאו ךלש ינאספדה