kol-hazamir.co.il


ליח תשא+רעיב קחרה
בצינ קיתע ןולא רעיב קחרה םש
בכש ןזיטרפה אשדב ודילו
םדרנ וניא בוש עונ ילב בכש אוהו
םרזפת חור ול בהז ילתלת

היכוב אמא אשדב ודילו
הללמוא תשחול רעצו תועמדב
ער לכמ יתרמש יתלדיג ינב ךתוא
עגפ ינב ךב תרפוע רודכ קר

ליח תשא השא יל התייה ויה
לילה ימדב ינממ הכלה
ןטקה ינב תא התיא החקל
ןתנוהי ידמחמ ינב תא

:ןומזפ
לליפ לליפ ימ
ללימ ללימ ימו
לזאזעל ינארקי תאזכש

ןבא יב םינתונ תובוחרה ידלי
ייח תא םירמרממ רוכיש יל םיארוק
ייחא ינואנשת עודמו המל ךא
קובא םירחי קובקבה ךללגב יכספדה