kol-hazamir.cjb.net


תומוחה ךייניע
יל תוריכזמה תומוחה ךייניע
תומולחה תא
םיטקשו םיפי םימי םתוא לע
םיפי םיטבמו םיכויח לע
םיפלוח אל םה ישארמש
ךתוא רכוז ינא
הנטק הדלי ךתויהב דוע
הניגנמ ןחלו תומוג יתש םע
הפב םימת ךויח ותוא םעו
הפי היהיש יתיוויק

ףוטח טבמ םעו
בוצע םוי לע בושחל יל םרגש
יביל תולאשמל ינעתש יתיצר
ילש תושגרב ילזלזת לאו
הממד הקספ אל ךא
הנוש התייה יתבשחמ רבכו
הנטק הדלי יפלכ הבשחמה
הווקת יתילת הבש הדלי התוא
הבזכאל המרג םג איהספדה