kol-hazamir.co.il


ריש יל ןגנ
תורוניכב ריש יל ןגנא
תומיענב ילוק לסלסא
עיגה רימז תע יכ
רהב וחרפ םינצנ
םילצליצב ריש יל ןגנ
םיידעב יתוא טשק
העיפוה םימרוכ תע יכ
רהב ושלג םילייא

רמאי המ רמאי המ
יב רבודיש םויב
רמאי המ רמאי המ
הב רבודיש םויב
רומיל ןימסיה
חצ רדמסה
ךל יתרזש םיחרפ רז
רמת ילעמ

םיבגועב ריש יל ןגנ
םירומזמב יתוא ללה
ףנכ ושרפ םינוי
רדה ושבל םינומיר
םילילחב יתוא ללח
םיבהאב יתוא רכש
עיגה םידוד תע יכ
איגב עמשנ רורדה לכ
ספדה