kol-hazamir.co.il


םולח
רפסי ימו תעדל תאז לכב לכוי ימ
רדרדת הטמ וא עיגת תוגספה לא םא
רסיית אלו ךרדה ךל ריאתה
רמשיה ךא תעדל תאז לכ ךדיב

ללכב בושח אל ודיגיש המ בושח אל
לזמ טעמ םע שפנב התא ריעצ םא
רבד ארית לא ונוכנ ךל םילושכמ
רחמל ךרדה ללוס התא דבל יכ

:ןומזפ
לכוא הכיאו רמוא התא םולח
ללכב ינא ימו תאז לכמ יתנוטק
דציכ הארת ןימאת םא ךא
דעונ אוה ךל יכ םולחה הז םוקי דוע

רפסי ימו תעדל תאז לכ לכוי ימ
רשבי ךל הזוח אלו איבנ אל
ךבילבש לכ ךידי יתשב לכה יכ
ךלרוגל ןודא ךייח ביתנב התא ןה

ךתיא ךלי אל יתפו ליכר ךלת לא
ךכרד אל וז תלשוכ םיאתפ ךכרד
יד תעדי יכ תעגה רבכ הנה דעו
יאדוו ףולחי אוה רבוע לצ רבשה הזספדה