kol-hazamir.co.il


תרוחרחש ,חרי הלעי תע
ידבל םרכב דעצא חרי הלעי תע
ידוד יילא אב הלילה
הממדב יל ירפס המת הנוי ירמא
המלע לכ לש הביל םאה
חרופ ןשוש רואל
יבא עדי לבל יבכוכ יל אנ הלג
חרי הלעי תע יבבל חוני םאה

ירוע היה חצ ינוארקי תרוחרחש
ירוחש ינאו ץיק שמש טהלמו

ךכ לכ תיפיפי תרוחרחש
ךלש ולוכ יביל תרעוב שא ךייניעב

םיה ידרוי לכ ינוארקי תרוחרחש
םתיא ךלא בוש ינוארקי םעפ דוע םא

ךלומ באל ןיב ינוארקי תרוחרחש
ךלא וירחא ינוארקי םעפ דוע םאספדה